Ամփոփիչ աշխատանք 08.11.2019

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Գրիմ եղբայրների հեքիաթում Մոխրոտին օգնող կախարդական ուժը  ընկուզենին էր, իսկ Շառլ Պերոյի հեքիաթում`մորաքույրը:
 2. Աղջկան Մոխրոտ էին կոչում, քանի որ նա ամբողջ օրը մոխրի մեջ էր:
 3. «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթում չար կախարդը աղջկան կախարդում է, քանի որ նրան մոռացել էին խնջույքի հրավիրել:
 4. Աղջիկը կարթնանար քնից, երբ հարյուր տարի անցնի, և երիտասարդ արքայզնը արթնացնի նրան։
 5. «Սպիտակաձյունիկը» հեքիաթում չար թագուհին որսորդին հրամայում է, որ սպանեն Սպիտակաձյունիկին ու լյարդերը իրեն բերեն:
 6. Ըստ հերթականության վերադասավորել չար թագուհու կազմակերպած մահափորձերը Սպիտակաձյունիկի նկատմամբ:
  • Մետաքսից պատրաստված քուղերով քուղավորել ու շնչահեղձ անել աղջկան:
  • Աղջկա մազերը սանրել թունավոր սանրով:
  • Թունավոր խնձոր հյուրասիրել:
 7. Ըստ Թումանյանի և Թեքեյանի ստեղծագործությունների` Լուսավորչի կանթեղը կախված է Արագածի լեռան գագաթին:
  • Արարատ
  • Արագած
  • Արա
 8. Յուղի փոխարեն, ըստ լեգենդի, կանթեղի մեջ վառվում են սուրբի արցունքները:
 9. Կազմել բառեր հետևյալ բանաձևերով, հոդակապով կամ առանց հոդակապի.
  • Արմատ+ածանց` 5 օրինակ- հիվանդանոց, բուսական, ուրախություն, դասարան, ծերություն
  • Ածանց + արմատ` 5 օրինակ- անտուն, անթույն, դժգոհ, անորակ, դժբախտ
  • Արմատ + արմատ` 5 օրինակ- ձեռագիր, գրապահարան, շնաձուկ, մարդասպան, դասագիրք
  • Ածանց + արմատ + ածանց` 3 օրինակ- դժգոհել, դժբախտանալ, անբախտություն
  • Արմատ + արմատ + ածանց` 3 օրինակ- ուղղագրություն, ձեռագրաբան, ձեռագործել
 10. Գրել հետևյալ բառերի բանաձևերը, օրինակ` դեղատուն=դեղ+ա +տուն= արմատ+հոդակապ+ արմատ:
  • նախագրային-նախ+ա+գիր+ային
  • գրադարանավարուհի-գիր+դարան+ա+վարուհի
  • լրագրավաճառ-լուր+ա+գիր+վաճառք
  • հրեշտակապետ-հրեշտակ+ա+պետ
  • մանրանկարիչ-մանր+ա+նկարիչ
  • նետաձգարան-նետ+ա+ձիգ+արան
  • անբախտություն- ան+բախտ+ություն
  • լայնէկրան- լայն+էկրան
  • ծաղկաման-ծաղիկ+ա+աման
  • մեղվապահություն- մեղու+ա+պահել+ություն
  • անմիօրինակություն- ան+մի+օրինակ+ություն
  • կապտագույն- կապույտ+ա+գույն
  • կոպտագույն —
  • լուսավորել- լույս+ա+վորել
 11. Տրված բառերով բառեր կազմել այնպես, որ դրանք հայտնվեն նոր բառի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
  • մարդ-անմարդկություն, մարդասպան, տղամարդ
  • գիր-ձեռագիր, գրապահարան, անգրություն
  • սեր-սիրահարություն, անսեր, անսերություն
  • գործ-անգործ, գործողություն, անգործածական

Դասարանական աշխտանք մայրենի

 1. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմել` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
 • Բույս-բնություն, անբույս,
 • թույն-թունավոր, անթույն
 • հույս-հիաստափվածություն,
 • սենյակ-ճաշասենյակ

2. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխել, որ անձ ցույց տան: Թվել այն ածանցները, որոնց օգնությամբ դրանք ստացվեցին:

 • Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:

Երգիչ, ուսուցիչ, նկարիչ, գործիչ, բնակիչ, հսկիչ, լողորդդ, վարիչ, հաճախորդ, գնորդ, որսորդ, պահակ, ստախոս, իշխան, վիպասան, այցելու, վրեժառու, երկրպագու։

 • Հունձ, ուղի, թագ, զեն, դատ, ձի, այգի, հնոց, ջրաղաց, խանութ, նախիր, ուղտ, պարտեզ, էշ:

Հնձվոր, ուղեվոր, թագավոր, զինվոր, դատավոր, ձիավոր, այգեպան, հնոցապան, ջրախացպան, խանութպան, նախրապան, ուղտավոր, պարտիզպան, իշավոր։

3. Տրված բառերից նոր բառեր կազմել` -ական կամ -ային ածանցներով:

 • Լեռն, քաղաք, անձրև, բարեկամ, շուն, անձ, զինվոր, ցամաք, ծնունդ, տուն, անապատ, դև:

Լեռնային, քաղաքական, անձրևային, բարեկամական, շնային, անձնական, զինվորական, ցամաքային, ծննդական, տնային, անապատային, դիվային։

 • Դյուցազն, աղաչել, հրեշտակ, ստրուկ, պետ, տոհմ, հանրապետություն, խորհուրդ:

Դյութազնական, աղաչական, հրեշտակային, ստրկային, պետական, տոհմական, հանրապետական, խորհրդային։

4. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանել բառակազմական միավորների:

 • Մարդանման, մեծատուն, սառնասիրտ, ընկերասեր, գործընկեր:

Մարդ+ա+նման, մեծ+ա+նման, սառը+ա+սիրտ, ընկեր+ա+սեր, գործ+ա+ընկեր։

 • Նմանություն, տնակ, սառնություն, սրտիկ, ընկերանալ, սիրել, գործիք, գործիքային, գործիքավորել:

Նման+ություն, տուն+ակ, սառը+ություն, սիրտ+իկ, ընկեր+անալ, սեր+ել, գործ+իք, գործ+իք+ային, գործիք+ա+վորել։

5. Առաջին շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրել երկրորդ շարքի բառերի հետ:

 • Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, ստոր, վեր:
 • Դառնալ նկարել, ճառել, ճաշ, վարտիք,գործել, գրել:

Անդրադառնալ, հակաճառել, արտագրել, նախաճաշ, ներգործել,

6. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտել բաղադրյալ բառերով:

 • Խիտ սաղարթներ ունեցող,
 • գեղեցիկ քանդակված,
 • նուրբ ճաշակով,
 • լեռնային աշխարհ,
 • բարձր գագաթ ունեցող,
 • թմբուկ խփել,
 • սարսափ ազդող,
 • ասֆալտով պատված,
 • դանդաղ սահող,
 • քաղաքին հատուկ:

Դասարանական աշխատանք բնագիտություն

FF06EC25-10A4-459C-B55D-AC4EE15A1D5D

 

Մեխանիկական շարժումը դա այն է, երբ ինչ-որ բան շարժվում է։ Օրինակ՝ շարժվում է մեքենան շարժվում են մարդիկ, ամպերը և այլն։

Գետում լողացող ձուկը շարժվում է ափի նկատմամաբ։

Տարբերվում են՝ արագությամբ, դանդաղությամբ, հավասարաչափ, անհավասարաչափ, ուղագիծ կամ կոր գծով։

Արագությունը ցույց է տալիս մարմնիէ S-ի և t-ի արտադրայալը։

Այն չափվում է մ/վ -ով, կմ/ժ -ով։

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված(կալիումի պերմանգանատը )։ KMnO4, HNO3  ,CO

KMnO4-3 տարր, HNO3-3 տարր, CO-2 տարր

3.Նյութին բնորոշ ի՞նչ ագրեգատային վիճակներ գիտեք։

Պինդ, հեղուկ, գազային։

4.Հետևյալ նյութերից որոնք են պարզ

ծծումբ, ջուր,թթվածին,ոսկի,շաքար,երկաթ,ապակի

Ծծումբ․ թթվածին, ոսկի, երկաթ։